• Początek tęczy


  Wyruszam w podróż.
  Jakie barwy będzie miał mój świat?
  Nowe kolory, muzyka dnia.

  Początek tęczy.
  Szukam jej barw.
  Odrzucam szare obrazy przeszłości
  Czy znajdę jej ósmy kolor?

  Dobrze, że są marzenia
  Bez nich tęcza gubi kolory.
  Kolejne barwy każdego dnia.
  Znam ich tajemnicę!

  Szczęście ma kolor tęczy,
  Sięga do gwiazd.
  Czy spotkam Małego Księcia?


 • The beginning of the rainbow

  Starting the trip.
  What colors is my world going to have?
  New ones, the day music.

  The beginning of the rainbow.
  Looking for its colors.
  I reject the past grey pictures
  Am I going to find its eighth color?

  It’s good, there are dreams.
  Without them the rainbow looses its colors
  Next colors every day.
  I know their secret!

  Happiness has rainbow’s color,
  It reaches the stars.
  Am I going to meet Little Prince?


 • Płatki życia

  Magiczna moc.
  Trzy płatki czterolistnej koniczyny.
  Marzenia, pragnienia, sny.
  Czwarty?
  Początek i koniec tęczy.
  Znalazłam.
  Znam jej tajemnicę!

  A przecież tak daleko było mi do tęczy.

  Pragnienia?
  Uśmiecham się.
  Szczęśliwa z marzeniami.
  Drogi życia szukam w snach.
  Czterolistna koniczyna?
  Tylko ja znam jej tajemnicę.


 • The life flakes

  The magic power.
  Three leaves of a four-leaf clover.
  Dreams, desires.
  The fourth one?
  The rainbow’s beginning and its end.
  I’ve found.
  I know its secret!

  And it was so far to the rainbow.

  Desires?
  I’m smiling.
  Happy with the dreams.
  Looking for the life road in my dreams.
  The four-leaf clover?
  I’m the one who knows its secret.


 • Jutro

  Jutro nigdy się nie kończy,
  Puste kartki kalendarza,
  Chłód wieczoru,
  Muzyka nocy.

  Ze smutku…
  Wyrzucam zapisane kartki życia.
  Znajome pismo.
  Niesmak po błędach.

  Szukam jutra, by pozostać…
  zachodem wczorajszego dnia,
  wschodem jutrzejszego poranka.

  Szczęście jest tylko tu i teraz.
  Uśmiecham się do wspomnień.
  Uśmiecham się do marzeń.

  Kolejna kartka z kalendarza!
  Wiem…
  Jutro będzie słońcem.


 • Tomorrow

  Tomorrow never ends,
  Empty calendar cards,
  Night’s cool,
  Night’s music.

  With the sorrow…
  I throw away the written cards of life.
  Familiar letter.
  Disgust after mistakes.

  I’m searching tomorrow in order to stay…
  The sunset of yesterday,
  The sunrise of tomorrow morning.

  Happiness is only here and now.
  I’m smiling to my memories.
  I’m smiling to my dreams.

  The following calendar card!
  I know..
  Tomorrow will be the sun.