• Obok mnie

  Na stacji teraźniejszość,
  Na peronie nadzieja,
  W wagonie szczęście,
  Zostawiam przeszłość,
  Wsiadam do pociągu przyszłości.

  W tłumie uśmiechniętych ludzi,
  jadących w tym samym kierunku,
  patrzę w okno,
  widzę kolorowe obrazy ze snów i marzeń.

  Stacja przyszłość.
  W kolorowym tłumie szukam Ciebie.
  Mijam tych,
  którzy już znaleźli swoje szczęście.
  Znajdę Cię?
  Znikną marzenia!
  Kim będę?
  Czy potrafię marzyć, gdy będziesz obok mnie?


 • Next to me

  There’s present at the station,
  There’s hope on the platform,
  There’s happiness in the cage,
  I leave the past,
  I take the future train.

  In the crowd of smiling people
  Going in the same direction,
  I look to the window,
  I see the colorful pictures from the dreams.

  The station Future.
  In the colorful crowd I’m searching You.
  I’m passing those
  Who’s already found their happiness.
  Will I find You?
  The dreams will vanish!
  Whom will I be?
  Can I dream when You’re next to me?

 • Stokrotki

  Z głową w chmurach,
  W świetle poranka,
  Szukam promieni marzeń.
  Nie podeptam stokrotek!

  Lekki podmuch odsłania wspomnienia!
  Słońce, w lazurze błękitu.
  Księżyc, władca tęsknot

  Wiatr, niosący nadzieję.
  Mój skrawek nieba.
  Uśmiech, spojrzenie, smutek?

  Moje myśli pełne stokrotek,
  Odrywam białe płatki,
  Kocha, lubi, szanuje....?

  Pokazałeś mi piękno świata,
  Dodałeś odwagi,
  Wzniosłeś ponad chmury,
  Wyleczyłeś duszę.
  Jesteś obok mnie,
  W moim życiu pełnym stokrotek!

 • Daisies

  With head in the clouds,
  In the light of a morning
  I’m searching the rays of dreams.
  I won’t tread the daisies!

  A light blow discovers memories!
  The sun, in the azure blue.
  The moon, longing ruler

  The wind bringing hope.
  My piece of the sky.
  A smile, a look, sadness?

  My thoughts are full of daisies,
  I’m tearing off the white flakes,
  Loves, likes, respects…?

  You’ve shown me the beauty of the world,
  Added me courage,
  Taken me over the clouds,
  Cured my soul.
  You’re next to me,
  In my life full of daisies!

 • Oczy świata

  Pierwszy krok w nieznane.
  Zamykam drzwi przeszłości.
  Patrzę w niebieskie oczy świata!

  Drugi, stawiam niepewnie.
  Prostą drogą do przyszłości,
  Idę w szeroki świat.

  Towarzysze mojej podróży,
  Los, zaklęty czarodziej,
  Muzyka, tamtych dni.

  Nie rezygnuję z marzeń.
  Wśród szumu wiatru,
  Na pustyni życia,
  Godzę się z losem.

 • World’s eyes

  The first step towards the unknown.
  I’m closing the door of the past.
  I’m looking into the world’s blue eyes!

  The second one I put unsurely.
  Along a straight road due to the future
  I’m going to the wide world.

  The fellows of my journey,
  Faith, magic wizard,
  Those days’ music.

  I’m not resigning from the dreams.
  Among the noise and the wind,
  In the life desert,
  I agree with my faith.

 • Bez skrzydeł

  Nie mam skrzydeł.
  Jak unieść życie?
  Nie potrafię!
  Zazdrość?
  Czy mam do niej prawo?

  Szczęśliwi obok mnie.
  Ulice pełne miłości.
  Stoję na skrzyżowaniu dróg.
  Czerwone światło,
  Pędzące marzenia.

  Oczy pełne łez.
  Niebo zmęczone błękitem.
  Wyblakłe kolory tęczy.
  Dlaczego nie potrafię,
  Bez skrzydeł unieść pragnienia!
  Czy będę szczęśliwa bez Ciebie?
  Szukam zielonego koloru nadziei.

 • Without wings

  There aren’t wings.
  How to pick up the life?
  I cannot!
  Jealousy?
  Do I have any right for it?

  The happy next to me.
  Streets full of love.
  I’m standing at the crossroad.
  The red light,
  The rushing dreams.

  Eyes full of tears.
  The sky tired with the blue.
  Faded rainbow colors.
  Why cannot I
  Pick up the desires without wings!
  Will I be happy without You?
  I’m searching green, hope color.